Parafia p.w. Chrystusa Króla w Chojnie

Strona główna arrow Warto wiedzieć... arrow Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i pogrzebu katolickiego

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu koś­ciel­nego rodziców
 • dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
 • zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o prak­tykowa­niu wiary
 • w przypadku chrztu dziecka z innej parafii konieczna pisemna zgoda księdza Proboszcza parafii rodziców.

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu
 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji
 • w przy­padku osób starszych ?- świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO

 • metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 3 miesiące ważności)
 • dowód oso­bisty
 • ostat­nie świadectwo z religii
 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie przedmałżeńskiej
 • zaświad­cze­nie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub koś­cielny pocią­gał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konko­rda­towy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • w przypadku gdy narzeczoni są z innej (innych) Parafii, konieczna jest tzw. licencja - jest to pisemna zgoda księdza Proboszcza Parafii narzeczonej lub narzeczonego, zawierająca ich dane.

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, nie koniecznie w parafii zamieszkania.


POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświad­cze­nie o udzie­le­niu sakra­mentu chorych i wiatyku (Komu­nii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpi­talu (wys­tawia je kapelan szpitala)
<Poprzednia   Następna>